ReadyPlanet.com
ละไม มิวสิค
ละไม ไทยแลนด์
ละไม วาไรตี้
ละไม ต่างแดน
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร


ภูเขาทอง....วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

The Golden Mount… Wat Saket Rajavaramahavihara

 

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือ วัดสระเกศ

          มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นโท เดิมชื่อว่า “ วัดสะแก ”  เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมคลองมหานาคและคลองรอบกรุง ใกล้สะพานผ่านฟ้าลีลาศ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอาราม แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า วัดสระเกศ ซึ่งแปลว่า ชำระพระเกศา เนื่องจากเคยประทับทำพิธีพระกระยาสนาน เมื่อเสด็จกรีธาทัพกลับจากกัมพูชามาปราบจลาจลในกรุงธนบุรี และเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติใน พ.. 2325

 

          สิ่งที่ตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนจุดสูงสุดของวัด คือ “ เจดีย์ภูเขาทอง ( The Golden Mount)  ” เมื่อมองไกล ๆ แล้วเปรียบเสมือนกับมงกุฎทองเหลืองอร่ามครอบกรุงเทพฯ มหานครอยู่ เจดีย์ภูเขาทอง หรือ พระบรมบรรพตภูเขาทองนี้ อายุร่วมกว่า 200 ปี  ถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ใช้ระยะเวลาในการสร้างยาวนานประมาณ 5 ทศวรรษ เนื่องจากสร้างโดยพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีถึง 3 พระองค์ ครั้งแรกเริ่มสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยจำลองแบบมาจากพระเจดีย์ของวัดภูเขาทองในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นพระปรางค์มีฐานย่อมุมไม้สิบสอง แต่สร้างไม่สำเร็จในรัชกาล


          ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
4 จึงทรงให้เปลี่ยนแบบเป็นภูเขาก่อพระเจดีย์ไว้บนยอด และการก่อสร้างมาแล้วเสร็จในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ทรงพระราชทานนามว่า “สุวรรณบรรพต” มีความสูงเกือบ 100 เมตร ความกว้างโดยรอบเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 500 เมตร ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่บูชาไว้ในพระบรมมหาราชวัง มาประดิษฐานในพระเจดีย์ภูเขาทองเป็นครั้งแรก ปี พ.ศ.2440 ครั้งที่ 2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากเมืองกบิลพัสดุ์ประเทศอินเดีย ส่วนครั้งที่ 3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเจดีย์ยอดพระมณฑป เมื่อวันที่  22 มกราคม พ.ศ. 2497

 

          ทางวัดได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปขึ้นมานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพตภูเขาทองข้างบนนี้ได้ทุกวัน โดยการขึ้นบันไดเวียน มีด้วยกัน 2 ด้าน ด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ บันไดแต่ละด้านมี 344 ขั้น วัดสระเกศราชวรมหาวิหารและภูเขาทอง นอกจากจะเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิชนชาวไทยแล้ว ยังเป็นที่นิยมและศรัทธาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วย เนื่องจากในโลกนี้มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่จะมีพระบรมสารีริกธาตุไว้ให้ประชาชนมากราบไหว้สักการะได้ ประกอบกับเมื่อได้ขึ้นมากราบนมัสการเจดีย์ภูเขาทองข้างบนนี้แล้ว ยังได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ ความสงบ อีกทั้งยังได้ชมทัศนียภาพอันงดงามอย่างเต็มตาของกรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมรไปพร้อม ๆ กัน

 

          ส่วนในบริเวณพระอารามวัดสระเกศ สิ่งที่ปลูกสร้างที่น่าสนใจ ได้แก่ พระอุโบสถ สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งใช้เป็นที่ประกอบพิธีต่าง ๆ ของพระภิกษุสามเณร ประชุมสงฆ์ และยังเป็นจุดศูนย์รวมของศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเขียนในสมัย รัชกาลที่ 3 แต่ชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลา จึงมีการลบเขียนใหม่ใน รัชกาลที่ 7 เป็นภาพทศชาติ ภาพมารผจญและภาพไตรภูมิ ตั้งอยู่ภายในกำแพงแก้ว มีพระระเบียงรอบพระอุโบสถ ระหว่างกำแพงแก้วกับพระระเบียงนั้นมีพระเจดีย์รายรอบ พระระเบียงมีซุ้มประตูทั้ง 4 ทิศ แต่ละซุ้มสร้างอย่างวิจิตรสวยงาม มีมุขยื่นลดหลั่นกันไป หลังคาประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ มุงด้วยกระเบื้องเคลือบ หน้าบันซุ้มประตูมีลวดลายประดับด้วยกระจก ภายในพระระเบียงมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงกันเต็มพระระเบียงทั้ง 4 ด้าน มีจำนวนถึง 163 องค์ พระพุทธรูปเหล่านี้ ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 มีพัทธสีมาตั้งรายรอบอยู่ 8 ทิศ ประดิษฐานอยู่ในซุ้มทรงกูบช้าง ประดับด้วยกระเบื้องลายวิจิตร ฝีมือช่างจากเมืองจีน ใบสีมาแต่ละซุ้มนั้น สลักด้วยศิลาประดับกระจกสี ซุ้มละ 2 ใบ ซุ้มพัทสีมาวัดสระเกศนี้มีชื่อเสียงในด้านความสวยงามและแปลกเป็นพิเศษ ต่างจากวัดอื่น ๆ จนสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ทรงสรรเสริญไว้ว่า “ ซุ้มพัทสีมาวัดสระเกศวิจิตรสวยงามมาก ควรถือเป็นแบบอย่างได้ ”


           พระประธานปางสมาธิ ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ เป็นพระปั้นปิดทองปางสมาธิองค์ใหญ่และงดงามทางพุทธลักษณะองค์หนึ่งของกรุงเทพฯ มหานคร

 

          นอกจากนี้ยังมี หอไตร หรือ หอพระไตรปิฎก สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 และได้รับการบูรณะอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 3  เป็นที่เก็บคัมภีร์พระพุทธศาสนา ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมเรียกว่า พระธรรม เป็นหอสมุดประจำวัด ตั้งอยู่ที่คณะ 10 ด้านทิศใต้ของพระบรมบรรพตภูเขาทอง

 

วัดสระเกศมีงานประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ได้แก่

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ “ มหาสมัยสูตร ”                    วันที่ 15 เมษายนของทุกปี เวลา 17.00 น.

พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ                                         วันแรม 1 ค่ำ  เดือน 11  เวลา 06.00 น.

พิธีอัญเชิญผ้าแดงห่มองค์พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วันขึ้น 8 ค่ำ   เดือน 12  เวลา 06.00 น.

งานประเพณีนมัสการพระบรมสารีริกธาตุประจำปี         วันขึ้น 8 ค่ำ   เดือน 12  เวลา 06.00 - 24.00 น.

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

เปิดให้เข้าชมทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.30.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2621 0576

เรียบเรียง : ละไมไทยแลนด์ดอทคอม

ภาพ : dhammathai.org
ละไม วาไรตี้

Tawandang German Brewery
ซาฟารีเวิลด์ อาณาจักรแห่งความสุข
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
พิพิธภัณฑ์วิทย์ฯ คลอง 5 รังสิต
วัดถ้ำเสือ กระบี่
เมืองโบราณ
ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา
มาดามทุสโซ่ กรุงเทพฯ
ตรุษจีน
เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
พิพิธภัณฑ์โชคชัย
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
พระราชวังสนามจันทร์
วัดเล่งเน่ยยี่ 2
ตุ๊กตุ๊กหัวกบ แลเมืองตรัง
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ศิลป์แผ่นดิน (Arts of the Kingdom)
อันเดอร์ วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา
อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ราชบุรี
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระที่นั่งอนันตสมาคม
วิถี..ดั้งเดิม และพิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา
พิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบท
FLIGHT OF THE GIBBON ชะนี....เหิรเวหา
มหัศจรรย์โลกใต้ท้องทะเลในกรุงเทพฯ article
ท้องฟ้าจำลอง
แดนดิน..ถิ่นไดโนเสาร์
Chiang Mai Zoo Aquarium
สิ่งมงคลคู่ตรุษจีน เสริมความเฮง
อันดามัน ชื่อนี้มีที่มา..
เบิร์จ กาลิฟา ตึกสูงที่สุดในโลกแห่งใหม่
เขาดินวนา” ครบรอบ 71 ปี
ขนมจีนเส้นสด กระบี่
วันฮาโลวีน (Halloween)
Night Dive กุ้งลายหินอ่อน
คริสต์มาส
เที่ยวปลอดภัยในหน้าหนาว
ปางอุ๋ง ปาย มันส์ ฮา
เมื่อปลาใหญ่ไล่ล่าปลาเล็ก
ไหว้พระ ที่สระบุรี
ถ่ายภาพเมื่อ ฟ้าหม่น ทะเลหมอง
ตำนาน ดอกกุหลาบ
แสตมป์ทองคำ
หัตถศิลป์ ศิลปาชีพ เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เรื่องของเต่าทะเล
โครงการทำความสะอาดบ้านปลาทะเลตรัง
Amazing Balloon Amazing Festival Korat