ReadyPlanet.com
ละไม มิวสิค
ละไม ไทยแลนด์
ละไม วาไรตี้
ละไม ต่างแดน
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

จักรวาลทัศน์ของคนตะวันออก 

THE ERAWAN MUSEUM   The Cosmography of the East

 

          พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เกิดจากความคิดริเริ่มของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ด้วยความที่มีความรักในงานศิลปะและมีความคิดที่จะสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของแผ่นดินไม่ให้ห่างหายไปจากจิตใจของคนไทย จึงก่อให้เกิดผลงานจากจินตนาการที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางศิลปกรรม สังคม และวัฒนธรรม  อีกทั้งต้องการที่จะรักษาของโบราณที่ท่านสะสมไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดินไทย เพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เพียงแต่มีคุณค่าทางศิลปกรรมเท่านั้น หากยังเป็นรูปเคารพที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนโบราณด้วย ตามประเพณีในอดีต ของเหล่านี้เป็นของที่มีค่าควรเมือง เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์แก่บ้านเมืองและแผ่นดิน 

 

 

          คุณเล็กจึงออกแบบสร้างเป็นรูปช้างเอราวัณของคนตะวันออก ช้างเอราวัณเป็นช้างบนสวรรค์ มีสามเศียร แต่คุณเล็กไม่นึกให้เป็นเพียงพาหนะของพระอินทร์ ผู้เป็นเทพเจ้า หากจินตนาการให้เป็นช้างจักรวาลที่มีอิสระ ในลักษณะที่สร้างให้เป็นอาคารศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุรูปเคารพ และสิ่งของที่เป็นสวัสดิมงคลของบ้านเมือง ซึ่งคุณเล็กท่านได้ออกแบบและมอบหมายให้คุณพากเพียร  วิริยะพันธุ์ บุตรชายคนโตหาช่างมาดำเนินการสร้าง โดยได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2537  และเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2537  รูปแบบของตัวอาคารพิพิธภัณฑ์และช้างเอราวัณ ได้รับการออกแบบเรื่องโครงสร้างและควบคุมดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีความสมบูรณ์สวยงาม โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยควบคู่กันไปกับความสวยงามทางด้านศิลปะ เป็นงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและความสามารถในเชิงช่างศิลป์อันวิจิตรตระการตา และสูงส่งในวิธีคิดอันลึกซึ้งแยบยล ซึ่งเป็นผลงานที่ประจักษ์ให้เห็นถึงจินตนาการ และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่ต้องการให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะ และภูมิปัญญาของมนุษย์ ที่สามารถเนรมิตสิ่งที่ยากยิ่งให้กลับกลายเป็นจริงได้

 

           พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณออกแบบให้มีช้างเอราวัณยืนอยู่บนตัวอาคาร ความสูงจากพื้นดินถึงโหนกหัวช้างเท่ากับ 43.60 เมตร หรือเทียบเท่าความสูงของตึกราว 14-17 ชั้น ในส่วนของตัวช้างเอราวัณ มีความกว้าง 12 เมตร ยาว 39 เมตร และสูง 29 เมตร  น้ำหนักของลำตัวช้าง 150 ตัน น้ำหนักของเศียรช้าง 100 ตัน รวมแล้วถึง 250 ตัน วัสดุที่ใช้ทำตัวช้าง โครงสร้างภายในเป็นเหล็ก ผิวช้างใช้แผ่นทองแดงนับแสนแผ่นหุ้มปิดโครงสร้างเอาไว้ จึงถือได้ว่าเป็นงานก่อสร้างที่เป็นทองแดงที่ใช้วิธีการเคาะขึ้นรูปด้วยมือที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 

 

 

วัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

1.  เพื่อสืบสานงานช่างศิลป์ไทย และเผยแพร่ความรู้ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

2.  เพื่อจัดเป็นสถานที่เก็บรักษาพระพุทธรูปและศิลปวัตถุ ให้มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ ได้รับการดูแลในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย ด้วยความมุ่งหวังว่าจะไม่ให้วัตถุโบราณเหล่านี้ออกนอกประเทศ

3.  ด้วยความประสงค์ที่จะให้สถานที่เก็บรักษาเหมาะสมกับพระพุทธรูปและศิลปวัตถุ จึงได้สร้างสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ตามคติโลกทัศน์ของคนตะวันออก จึงจัดแสดงให้ส่วนของพิพิธภัณฑ์ชั้นล่างเปรียบดั่งนครบาดาล โถงอาคารประดุจเขาพระสุเมรุ และพื้นที่ของตัวช้างเอราวัณประดิษฐานพระพุทธรูปเปรียบดั่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

 

ลักษณะของอาคารแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1.  ชั้นบาดาล (นาคพิภพ)  โถงพิพิธภัณฑ์ฯ ชั้นล่างสุด ภายในจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุและนิทรรศการ ที่กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง ชีวิตและผลงานของคุณเล็ก และคุณพากเพียร  วิริยะพันธุ์ รวมถึงจัดแสดงโบราณวัตถุ อาทิ เครื่องเรือนโบราณ, เครื่องถ้วยของจีนและไทย เป็นต้น

 

2.  ชั้นโลกมนุษย์  โถงอาคารชั้นบน ซึ่งเป็นอาคารทรงโดม ที่เปรียบประดุจเขาพระสุเมรุ ภายในจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุ และแสดงงานฝีมือช่างที่มีความวิจิตรงดงามตระการตา โดยนำเอางานศิลปะของตะวันออกและตะวันตกมาผสมผสานกันอย่างลงตัว

การตกแต่งงานศิลปะ ประกอบไปด้วยงานฝีมือช่างไทย ซึ่งมีอยู่สองส่วนคือ

ส่วนแรก เป็นงานปูนปั้นฝีมือช่างเพชรบุรี บริเวณบันไดและซุ้มประตูทางเข้า และบริเวณภายในตัวอาคาร มีลักษณะพิเศษตรงที่การนำถ้วยเบญจรงค์มาประดับลวดลายจนเกิดความสวยงามวิจิตรบรรจง

ส่วนที่สอง เป็นงานสลักดุนบนแผ่นดีบุก ทำเป็นรูปภาพของศาสนา นำมาประกอบเข้าไว้ด้วยกัน หุ้มเสาอาคารจำนวน 4 ต้น เสมือนดั่งให้ศาสนาเป็นเสาหลักที่คอยค้ำจุนโลก เนื่องจากหากมองไปบนเพดานจะเห็นภาพแผนที่โลกและจักรราศีซึ่งเป็นศิลปะแบบตะวันตก เป็นงานกระจกสีอันสวยงามที่ออกแบบและวาดโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศเยอรมนี

 

3.  ชั้นสวรรค์ดาวดึงส์  (ภายในท้องช้าง) ตัวอาคารที่เป็นรูปช้างเอราวัณ ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปยุคสมัยต่าง ๆ และภายในห้องนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสีฝุ่น ที่เขียนขึ้นเป็นภาพสุริยะจักรวาลไว้อย่างสวยงามและทรงคุณค่า

 

 

การเข้าชมภายในส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่นำชมสำหรับบรรยายและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นบาดาล ชั้นโลกมนุษย์ จนกระทั่งถึงชั้นสวรรค์ ใช้ระยะเวลาในการเข้าชมประมาณ 40 นาที ซึ่งการเปิดรอบเข้าชมจะเปิดทุกครึ่งชั่วโมง ดังนั้น ในช่วงเวลาที่ยังไม่ถึงกำหนดเข้าชมในแต่ละรอบ ท่านสามารถเดินชมสวนบริเวณโดยรอบ ที่ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดตกแต่งเป็นอุทยานพันธุ์ไม้ในวรรณคดี พันธุ์ไม้หายากต่าง ๆ ประดับตกแต่งงานประติมากรรมลอยตัวรูปสัตว์ในป่าหิมพานต์ไว้อย่างสวยงามและร่มรื่น

 

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเป็นผลงานอันดับที่ 3 

โดยผลงานแห่งแรกคือ เมืองโบราณ บางปู จังหวัดสมุทรปราการ และผลงานแห่งที่ 2 ได้แก่ ปราสาทสัจธรรม จังหวัดชลบุรี

 

ขอขอบคุณ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ  :

เปิดให้เข้าชมทุกวัน            ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น.

การเดินทาง                     รถประจำทางสาย 25, 142, 365

รถปรับอากาศสาย ปอ.102, ปอ.507, ปอ.511, ปอ.536

ติดต่อสอบถาม                 โทร. 0-2371 3135-6, 0-2380 0305

 

 
ละไม วาไรตี้

Tawandang German Brewery
ซาฟารีเวิลด์ อาณาจักรแห่งความสุข
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
พิพิธภัณฑ์วิทย์ฯ คลอง 5 รังสิต
วัดถ้ำเสือ กระบี่
เมืองโบราณ
ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา
มาดามทุสโซ่ กรุงเทพฯ
ตรุษจีน
เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
พิพิธภัณฑ์โชคชัย
พระราชวังสนามจันทร์
วัดเล่งเน่ยยี่ 2
ตุ๊กตุ๊กหัวกบ แลเมืองตรัง
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ศิลป์แผ่นดิน (Arts of the Kingdom)
อันเดอร์ วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา
อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ราชบุรี
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระที่นั่งอนันตสมาคม
วิถี..ดั้งเดิม และพิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา
พิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบท
FLIGHT OF THE GIBBON ชะนี....เหิรเวหา
มหัศจรรย์โลกใต้ท้องทะเลในกรุงเทพฯ article
ท้องฟ้าจำลอง
แดนดิน..ถิ่นไดโนเสาร์
Chiang Mai Zoo Aquarium
สิ่งมงคลคู่ตรุษจีน เสริมความเฮง
อันดามัน ชื่อนี้มีที่มา..
เบิร์จ กาลิฟา ตึกสูงที่สุดในโลกแห่งใหม่
เขาดินวนา” ครบรอบ 71 ปี
ขนมจีนเส้นสด กระบี่
วันฮาโลวีน (Halloween)
Night Dive กุ้งลายหินอ่อน
คริสต์มาส
เที่ยวปลอดภัยในหน้าหนาว
ปางอุ๋ง ปาย มันส์ ฮา
เมื่อปลาใหญ่ไล่ล่าปลาเล็ก
ไหว้พระ ที่สระบุรี
ถ่ายภาพเมื่อ ฟ้าหม่น ทะเลหมอง
ตำนาน ดอกกุหลาบ
แสตมป์ทองคำ
หัตถศิลป์ ศิลปาชีพ เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เรื่องของเต่าทะเล
โครงการทำความสะอาดบ้านปลาทะเลตรัง
Amazing Balloon Amazing Festival Korat