ละไม มิวสิค
ละไม ไทยแลนด์
ละไม วาไรตี้
ละไม ต่างแดน
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
หมู่เกาะสุรินทร์

    

แพ็คเกจหมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน :  ดำน้ำจุดไฮไลท์ของหมู่เกาะสุรินทร์
รับ-ส่งที่ท่ารถ อ.คุระบุรี จ.พังงา, พักเต้นท์ 2 คืน, ดำน้ำดูปะการัง 3 วัน, อาหาร 8 มื้อ 

เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป

วันแรก              อ.คุระบุรี จ.พังงา – เกาะตอริลลา – อ่าวผักกาด

06.00 น.            รับท่านที่ ท่ารถทัวร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา

                        รับประทานอาหารเช้า (1) กาแฟ/ชา ปาท่องโก๋

09.00 น.            ออกเดินทางจากท่าเรือคุระบุรี มุ่งสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยเรือ Speed Boat

11.00 น.            เดินทางถึง เกาะสุรินทร์เหนือ หาดไม้งาม นำสัมภาระเข้าที่พัก (เต้นท์)

กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวัน (2) ท่ามกลางบรรยากาศสบาย ๆ บนเกาะ

บ่าย                   นำท่านเปลี่ยนมาลงเรือหางยาว เดินทางสู่จุดดำน้ำดูปะการังที่สมบูรณ์และสวยงามของหมู่เกาะสุรินทร์ เกาะตอริลลา และ อ่าวผักกาด (หรืออ่าวแม่ยาย ปลายแหลมช่องขาด แล้วแต่คลื่นลมในขณะนั้น) เพลิดเพลินกับน้ำทะเลใส ๆ ธรรมชาติสวย ๆ อย่างกันเต็มอิ่ม

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ (3) พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของหมู่เกาะสุรินทร์


วันที่สอง
            เกาะสต๊อร์ก – อ่าวไทรเอน

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า (4)

09.00 น.            ออกเดินทางไปยังจุดดำน้ำ อันขึ้นชื่อของหมู่เกาะสุรินทร์ เกาะสตอร์ก และอ่าวไทรเอน (หรืออ่าวผักกาดเหนือ อ่าวผักกาดใต้ แล้วแต่คลื่นลมในขณะนั้น) สนุกสนานกับการดำน้ำชมปะการังและฝูงปลา

กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวัน (5)

บ่าย                   นำท่านสู่จุดดำน้ำกันต่อในช่วงบ่ายที่ อ่าวแม่ยาย หินแพ และ อ่าวเต่า (หรืออ่าวสับปะรด แล้วแต่คลื่นลม)

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ (6)


วันที่สาม
            อ่าวสุเทพ – เกาะมังกร - อ่าวไม้งาม

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า (7)

09.00 น.            นำท่านไปยังจุดดำน้ำที่ อ่าวสุเทพ เกาะมังกร รวมถึงอ่าวไม้งาม ดำน้ำชมปะการังหลากหลายชนิด และหยอกล้อกับฝูงปลามากมาย

กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวัน (8)

13.00 น.            ออกเดินทางจากหมู่เกาะสุรินทร์ กลับสู่ท่าเรือคุระบุรี ด้วยเรือ Speed Boat

15.00 น.            นำท่านเดินทางกลับถึงท่าเรือคุระบุรี โดยสวัสดิภาพ

               

หมายเหตุ :

1. รายละเอียดจุดดำน้ำต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นลมในขณะนั้น ทั้งนี้โดยยึดถือความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

2. การเดินทางจากท่าเรือไป-กลับหมู่เกาะสุรินทร์ เดินทางด้วยเรือ Speed Boat

3. การเดินทางไปยังจุดดำน้ำต่าง ๆ   เดินทางด้วยเรือหางยาว


อัตราค่าบริการ
  :    แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน (พักเต้นท์)       


สถานที่รับ-ส่ง

เวลารับ-ส่ง

ราคาต่อท่าน

รับ-ส่ง ที่ท่ารถคุระบุรี จ.พังงา

 

5,700

รับ-ส่ง ที่เขาหลัก จ.พังงา

รับที่โรงแรม 06.30 น.   กลับถึงเขาหลัก 19.30 น.

6,400

รับ-ส่ง ที่ตัวเมืองภูเก็ต

รับที่โรงแรม 05.00 น.   กลับถึงภูเก็ต 20.30

6,900

 

** หากต้องการพักบ้านพักอุทยานฯ (ห้องพัดลม) บวกเพิ่ม 2,200 บาท / ห้อง / คืน / 2 ท่าน

** ชาวต่างชาติ บวกเพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ 400 บาท / ท่าน

** เทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่ 28 ธ.ค. – 5 ม.ค. และเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่ 12 – 16 เม.ย. บวกเพิ่ม 500 บาท/ ท่าน

 

ราคาดังกล่าวนี้รวม :

พักเต้นท์ พร้อมเครื่องนอน  2 คืน                                         รถรับ-ส่งตามรายการ

เรือ Speed Boat รับ-ส่งท่าเรือ – หมู่เกาะสุรินทร์                      เรือหางยาวท่องทะเล                                

อุปกรณ์ดำน้ำตื้น + เสื้อชูชีพ                                               ผลไม้ + น้ำดื่มระหว่างท่องทะเล

ประกันอุบัติเหตุ                                                                อาหารตามรายการรวม 8  มื้อ

ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ ชาวไทย                                       มัคคุเทศก์ท้องถิ่น                        


ราคาดังกล่าวนี้ไม่รวม
:

ค่าเดินทางไป-กลับ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือจากรายการ, เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอลล์, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง

 

 


      

 
ละไม ท่องเที่ยว

กระบี่ ทัวร์ขายดี
อ่าวนางปริ๊นซ์วิลล์ รีสอร์ท
อ่าวนางคลิฟบีช รีสอร์ท กระบี่
ทะเลตรัง พักธรรมรินทร์ ธนา
ทะเลตรัง พักโรงแรมเรือรัษฏา
ทะเลตรัง พักเกาะไหแฟนตาซี
One Day Tour หมู่เกาะสุรินทร์