ละไม มิวสิค
ละไม ไทยแลนด์
ละไม วาไรตี้
ละไม ต่างแดน
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
One Day Tour หมู่เกาะสุรินทร์

    

 

One Day Tour หมู่เกาะสุรินทร์

รับ-ส่งที่ท่ารถ อ.คุระบุรี จ.พังงา

เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
 

One Day Tour + อาหารกลางวัน + รถรับ-ส่งท่ารถคุระบุรี-ท่าเรือ

06.00 น.            รับท่านที่ ท่ารถ อ.คุระบุรี จ.พังงา

08.30 น.            ออกเดินทางจากท่าเรือคุระบุรี มุ่งสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยเรือ Speed Boat

09.45 น.            เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จากนั้นเปลี่ยนเป็นเรือหางยาว เพื่อนำท่านเดินทางไปยังจุดดำน้ำชมปะการังอันขึ้นชื่อ อ่าวแม่ยาย และอ่าวเต่า (หรือปลายแหลมช่องขาด) แล้วแต่สภาพคลื่นลม

กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวัน (1) ท่ามกลางบรรยากาศสบาย ๆ บนเกาะ

บ่าย                   เดินทางสู่จุดดำน้ำดูปะการังที่สมบูรณ์และสวยงามของหมู่เกาะสุรินทร์ เกาะตอริลลา (หรืออ่าวสับปะรด) และ อ่าวผักกาด เพลิดเพลินกับน้ำทะเลใส ๆ ธรรมชาติสวย ๆ อย่างกันเต็มอิ่ม

15.00 น.            ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ ด้วยเรือ Speed Boat

16.00 น.            ถึงท่าเรือคุระบุรีโดยสวัสดิภาพ

               

หมายเหตุ :

1. รายละเอียดจุดดำน้ำต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นลมในขณะนั้น ทั้งนี้โดยยึดถือความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

2. การเดินทางจากท่าเรือไป-กลับหมู่เกาะสุรินทร์ เดินทางด้วยเรือ Speed Boat

3. การเดินทางไปยังจุดดำน้ำต่าง ๆ   เดินทางด้วยเรือหางยาว


อัตราค่าบริการ
 
:    One Day Tour หมู่เกาะสุรินทร์
 

สถานที่รับ-ส่ง

เวลารับ-ส่ง

ราคาต่อท่าน

รับ-ส่ง ที่ท่ารถคุระบุรี จ.พังงา

 

2,600

รับ-ส่ง ที่เขาหลัก จ.พังงา

รับที่โรงแรม 06.30 น.   กลับถึงเขาหลัก 19.30 น.

3,600

รับ-ส่ง ที่ตัวเมืองภูเก็ต

สนามบิน / ตัวเมือง 05.00 น. กลับถึงภูเก็ต 20.30

3,600

 

** ชาวต่างชาติ บวกเพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ 400 บาท / ท่าน

** เด็กอายุ 4 – 11 ปี คิดราคา 75% ของราคาผู้ใหญ่


ราคาดังกล่าวนี้รวม
:

รถรับ-ส่งท่าเรือคุระบุรี                                            เรือ Speed Boat รับ-ส่งท่าเรือ – หมู่เกาะสุรินทร์                     

เรือหางยาวท่องทะเล                                           อุปกรณ์ดำน้ำตื้น + เสื้อชูชีพ                                  

ผลไม้ + น้ำดื่มระหว่างท่องทะเล                               อาหารกลางวัน 1 มื้อ

ประกันอุบัติเหตุ                                                    มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ ชาวไทย                                                              


ราคาดังกล่าวนี้ไม่รวม
:

ค่าเดินทางไป-กลับ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือจากรายการ, เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอลล์, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง

       

 

 
ละไม ท่องเที่ยว

กระบี่ ทัวร์ขายดี
อ่าวนางปริ๊นซ์วิลล์ รีสอร์ท
อ่าวนางคลิฟบีช รีสอร์ท กระบี่
ทะเลตรัง พักธรรมรินทร์ ธนา
ทะเลตรัง พักโรงแรมเรือรัษฏา
ทะเลตรัง พักเกาะไหแฟนตาซี
หมู่เกาะสุรินทร์